Dział Spraw Międzynarodowych

Uznawanie dorobku

Metodologia przyznawania punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą

Na PWr zalecana jest następująca metodologia przyznawania (transferu) punktów ECTS za kursy zrealizowane za granicą:

1. Przed wyjazdem studenta za granicę opracowywany jest dla niego indywidualny program studiów (IPS). Zakres indywidualizacji może obejmować:

  • zastąpienie niektórych kursów przewidzianych do realizacji na Politechnice Wrocławskiej kursami realizowanymi na uczelni zagranicznej, z uwzględnieniem efektów kształcenia,
  • zmianę kolejności zaliczania kursów w stosunku do „standardowego” planu studiów. Tak opracowany IPS jest podstawą do przygotowania dokumentu Learning Agreement.

2. Wszystkie kursy zrealizowane za granicą i uwzględnione w Learning Agreement są zaliczane do dorobku studenta (są wykazywane w Suplemencie do Dyplomu). Generalną zasadą jest, iż za każdy kurs, student otrzymuje tyle punktów ECTS, ile przyznano mu na uczelni partnerskiej. Jedynie w przypadku niektórych kursów, uznanych na PWr za „zamienniki” (dotyczy to głównie kursów ogólnouczelnianych), dopuszcza się przyznanie takiej liczby punktów, która jest przypisana odpowiedniemu kursowi na PWr. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan lub osoba upoważniona przez Dziekana. Decyzja jest znana studentowi  przed jego wyjazdem do uczelni partnerskiej.
3. Jeżeli na uczelni partnerskiej nie są przyznawane punkty ECTS, to są one ustalane na PWr na podstawie wymiaru godzinowego danego kursu oraz liczby godzin pracy własnej studenta, oszacowanej na podstawie podobnych kursów realizowanych na PWr.

Politechnika Wrocławska © 2017