Dział Spraw Międzynarodowych

Program Student Exchange

Program Student Exchange oferuje możliwość wyjazdu studentów Politechniki Wrocławskiej na jeden lub dwa semestry do jednej z uczelni partnerskich, z którymi mamy podpisaną umową o wymianie studentów (umowa inna niż w ramach Erasmus+).
Student zakwalifikowany na wymianę na uczelnię partnerską w ramach programu Student Exchange może uczestniczyć we wszystkich kursach oferowanych przez tę uczelnię, zarówno w języku angielskim jak i w języku macierzystym danego kraju. Po zakończonym okresie pobytu student otrzymuje Transcript of Records ze wszystkimi uzyskanymi ocenami. Nie ma jednak możliwości otrzymania dyplomu tamtejszej uczelni.  

ZASADY REKRUTACJI

Politechnika nie zakłada ostatecznego terminu rekrutacji. Dostarczając dokumenty należy dostosować się do terminów wyznaczonych przez uczelnię partnerską. Regulamin rekrutacji dla studentów wyjeżdżających.

Regulamin rekrutacji

Dokumenty wymagane przez DWM:
Formularz aplikacyjny
• Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
• Wpis na semestr w języku angielskim lub zaświadczenie o pobycie na urlopie zawodowym
• Wykaz ocen ze studiów (Transcript of Records) w języku angielskim
• Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta PWr (w języku angielskim poświadczone przez dziekanat)
Learning Agreement/Indywidualny Plan Studiów (podpisany przez Dziekana Wydziału lub Koordynatora Wydziałowego)
• List motywacyjny w języku angielskim
• Poświadczona znajomość języka angielskiego (lub innego języka, w którym będą prowadzone zajęcia) na poziomie co najmniej B2 (wg CEFR)
• Zaświadczenie o średniej ważonej z dziekanatu z obecnego stopnia studiów

Ponadto należy złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską!

Dodatkowo, przed wyjazdem student musi dostarczyć do DWM- u:
Zezwolenie dziekana na wyjazd »
• Poświadczenie ubezpieczenia NNW na wyjazd

Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Współpracy Międzynarodowej (DWM), bud. A-1, pok. 255-256, tel. 071 320 41 21, e-mail: julia.bohdziewicz@pwr.edu.pl 

Politechnika Wrocławska © 2017