Dział Spraw Międzynarodowych

Erasmus+

W akcji 1 "Mobilność edukacyjna" w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów oraz wyjazdy pracowników uczelni do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji). W roku akademickim 2016/2017 pozyskaliśmy środki na realizację 131 wyjazdów dydaktycznych oraz 68 szkoleniowych.


WYJAZDY DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Nauczyciele akademiccy mogą skorzystać z wyjazdów, których celem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelniach w innych krajach programu. Wykładowcy mogą wyjeżdżać tylko do zagranicznych szkół wyższych, z którymi Politechnika Wrocławska podpisała umowy międzyinstytucjonalne.
Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program mobilności (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) dotyczący nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą.
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH
Pracownicy Politechniki Wrocławskiej (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy) mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). W przypadku tych wyjazdów nie jest wymagana umowa międzyinstytucjonalna.
Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement Staff Mobility For Training) dotyczącego szkolenia za granicą.
Wiele uczelni organizuje również tygodnie szkoleniowe tzw. international staff training weeks, w których uczestniczy jednocześnie większa grupa pracowników z wielu zagranicznych szkół wyższych. Ich celem jest prezentacja różnych form wykorzystywania współpracy międzynarodowej w programie Erasmus do wprowadzania zmian w uczelniach macierzystych, a także podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie tematyki objętej szkoleniem oraz wymiana doświadczeń.

Kontakt

Agata Gwiazda

Budynek A-1, pok. 257-258
tel: 71 320 46 72

Politechnika Wrocławska © 2017